STANOVY
Harley Owners Group


Ostrava Chapter, spolek

I. Úvodní ustanovení
 1. Sdružení Harley Owners Group Ostrava Chapter založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, dále jen „NOZ“, tedy od 1. ledna 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.2.
 2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku
II. Název a sídlo
 1. Název Harley Owners Group Ostrava Chapter se s ohledem na § 216 NOZ mění na Harley Owners Group Ostrava Chapter, spolek.
 2. Spolek s názvem Harley Owners Group Ostrava Chapter, spolek, dále také jen „spolek“, je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří mají společný zájem omotocykly tovární značky Harley-Davidson.
 3. Sídlo: Ostrava
  Adresa: U Stadiónu 3343/5, 70200Ostrava.
 4. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo: 270 11 216
III. Účel a hlavní činnost spolku
 1. Veškerá činnost spolku je založena na společném zájmu členů spolku o motocykly tovární značky Harley-Davidson, má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter a vychází zrodinné filosofie vlastní Harley Owners Group, dále také jen „HOG“,a společnosti Harley-Davidson Motor Co.
 2. Hlavní činností spolku je především sdružování osob, které jsou členy HOG, zejména za účelem:
  1. pořádání společných vyjížděk na motocyklech Harley-Davidson,
  2. pořádání setkání majitelů motocyklů tovární značky Harley-Davidson, a to jak na úrovni HOG Ostrava Chapter, tak i na národní a mezinárodní úrovni, 2
  3. spolupráce se spolky, kluby a jinými organizacemi vČeské republice a vzahraničí spodobným zaměřením a předmětem činnosti,
  4. vydávání vlastních tiskovin za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti, jakož i činnosti HOG.
 3. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře svých hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
IV. Patronát
 1. Patronem spolku je autorizovaný dealer motocyklů Harley-Davidson vČeské republice, dále také jen „dealer“, kterým ke dni přijetí těchto stanov je společnost: Chopper Czech Republic s.r.o., sídlo: Občanská 1170/31,710 00 Slezská Ostrava, IČ: 286 33334.
 2. Dojde-li kjakékoliv změně vosobě autorizovaného dealera motocyklů Harley-Davidson, stává se nový autorizovaný dealer též i současně novým patronem spolku
V. Členství ve spolku
 1. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osobabez ohledu na státní příslušnost, která prokáže, že je členem HOG, a která se ztotožňuje súčelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů sostatními členy spolku.
 2. Přijímání nových členů HOG –viz. www.hog-ostrava.cz–proč být členem.
 3. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání, a to podle obecných zásad členství uvedených včlánku VI. těchto stanov.
 4. Spolek vede seznam členů. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten tak odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Případné zpřístupnění a další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.
VI. Členská práva a povinnosti
 1. Členská práva, která přísluší všem členům:
  1. požádat a využít pomoci spolku, výboru spolku a jeho jednotlivých členů,
  2. účastnit se všech společných akcí, vyjížděk a setkání pořádaných spolkem,
  3. nosit označení příslušnosti spolku.
  4. být informován o činnosti spolku, uplatňovat své názory a předkládat podněty kčinnosti spolku, podílet se na řízení spolku,
  5. účastnit se členských schůzí, předkládat na těchto schůzích návrhy, volit, a pokud již člen dosáhl věku osmnácti let, též být volendo orgánů spolku,
  6. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání vpřiměřené době.
  7. ukončit kdykoli své členství.
 2. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  1. podílet se podle svých možnostía schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
  2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku,
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku kzabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku,
  5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související sřádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán podle stanov rozhodl,
  6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor.
VI. Zánik členství
 1. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena na základě jeho žádosti,
  2. zánikem členství vHOG,
  3. pozbytí vlastnictví motocyklu Harley-Davidson nebo vztah kněmu (spolujezdec),
  4. vyškrtnutím zdůvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy kúhradě sdodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
  5. vyloučením zdůvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností, poškozování zájmů spolku či nezájem o činnost spolku.
  6. úmrtím fyzické osoby,
  7. na základě rozhodnutí dealera,
  8. zánikem spolku bez právního nástupce.
 2. Vystoupení člena na základě jeho žádosti:Člen sdružení může požádat výbor o ukončení členství na vlastní žádost. Výbor tuto skutečnost oznámí na členské schůzi. Členství ve spolku v takovém případě zaniká dnem, kdy žádost člena výbor projednal či měl projednat.
 3. Zánik členství vyloučením:
  Návrh na vyloučení může výboru podat kterýkoliv člen spolku. O vyloučení zdůvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Vyloučení musí schválit dealer. Rozhodnutí o 4vyloučení se vpísemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou vseznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. Vyloučený člen nemá právo nosit označení příslušnosti spolku. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen vpísemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší vpřípadě, kdy je toto vrozporu se zákonem nebo stanovami.
VII. Orgány spolku
 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze,
  2. výbor,
  3. ředitel.
VIII. Členská schůze
 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 2. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů spolku, popř. výbor, ředitel nebo dealer, koná se nejpozději do 1měsíce od doručení takového podnětu. Nesvolá-li vtomto případě výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
 3. Členskou schůzi svolává výbor pozvánkou. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka na řádnou členskou schůzi musí být zaslána všemčlenům na adresu jejich bydliště nebo na emailové adresy nejméně 30 dnů před jejím konáním. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 4. Členská schůze ve své působnosti zejména:
  1. projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku,
  2. projednává a schvaluje vyúčtování hospodaření za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období,
  3. schvaluje výši, splatnost a strukturu členských příspěvků na další období
  4. rozhoduje o návrhu výboru na vyloučení člena,
  5. rozhoduje o změně stanov spolku,
  6. volí a odvolává členy výboru spolku, který je zpravidla pětičlenný.
  7. volí a odvolává další funkcionáře spolku vyjmenované v článku XII. stanovh)rozhoduje o zrušení spolku
 5. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků shlasem rozhodujícím. Vpřípadě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 5nadpoloviční většina účastníků shlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná vpočtu přítomných účastníků.
 6. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 7. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a krozhodnutí o změně stanov je potřeba souhlasu alespoň 3/5 většiny přítomných.
 8. O záležitosti, která nebyla uvedena vpozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní vpřípadě, že stím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.
 9. Zasedání členské schůze řídí předsedající, zpravidla ředitel nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. Vpřípadě volební členské schůze též její volební řád.
 10. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, a jaká byla přijata usnesení. Zápis ze zasedání členské schůze podepisuje předsedající a zapisovatel. Vyhotovení zápisu zčlenské schůze zajistí ředitel a do 30-ti dnů od jejího konání musí být zaslán všem členům.
IX. Výbor
 1. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku vobdobí mezi zasedáními členské schůze.
 2. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí a ze svého středu pak volí ředitele, jakožto statutární orgán spolku, asistenta ředitele, sekretáře a pokladníka. Členem výboru je vždy zástupce dealera, který je do funkce jmenován patronem. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté. Výbor může být rozšířen i o další funkcionáře, kteří jsou do výboru kooptováni stejně jako vpřípadě rezignace některého zčlenů výboru. Kumulace funkcí je přípustná.
 3. Výbor svolává kzasedání ředitel nebo vpřípadě, kdy tak ředitel nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru. Jednání výboru se konají dle podle potřeby nebo na žádost člena výboru či dealera.
 4. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Kplatnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.Při rovnosti hlasů členů výboru, rozhoduje hlas dealera, který má vzhledem ke své odpovědnosti za ochrannou známku HOG vůči jejímu majiteli i tzv. právo veta.
 5. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku.
 6. Výbor zejména:
  1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze,přijímá příslušná rozhodnutí a opatření kjejich realizaci,
  2. organizuje a řídí činnost spolku,
  3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze,
  4. připravuje podklady pro jednání a rozhodováníčlenské schůze,
  5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
  6. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
X. Ředitel
 1. Ředitel je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek ve všech záležitostech. Ředitel je členem výboru. Funkční období ředitele je pětileté.
 2. Ředitel zastupuje spolek a jedná jménem spolku samostatně. Za spolek může rovněž jednat ředitelem zmocněný člen výboru, zpravidla asistent ředitele.
 3. Ředitel nebo jím zmocněný člen výboru jedná jménem spolku, a to vsouladu srozhodnutím členské schůze a výboru. Vpřípadě, že ředitel nebo jím zmocněný člen výboru jedná jménem spolku vrozporu stěmito rozhodnutími, jsou povinni nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 4. Ředitel předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti spolku, návrhy na jmenování či odvolání členů výboru, je oprávněn nakládat sfinančními prostředky spolku v souladu srozhodnutími členské schůze či výboru a dle potřeb komunikuje sHOG International.
 5. Písemná právní jednání, která ředitel činí a podepisuje za spolek, podepisuje tak, že kvytištěnému nebo napsanémunázvu spolku připojí svůj podpis.
 6. Ředitel kontroluje průběžně činnost pokladníka.
XI. Asistent ředitele, sekretář, pokladník
 1. Asistent ředitelevpřípadě nepřítomnosti ředitele, či pokud tak byl pověřen ředitelem, přebírá jeho práva a povinnosti. Dále je zodpovědný za administrativu spolku, rozesílá pozvánky na členské schůze, pořizuje zápisy z členských schůzí a jednání výboru, pravidelně kontroluje platnost členství členů spolku vHOG. Dle potřeb spolku komunikuje sHOG International.
 2. Sekretářvpřípadě nepřítomnosti asistenta ředitele přebírá jeho práva a povinnosti, zpracovává výroční zprávu o činnosti spolku, organizuje chapterové schůze spolku, zajišťuje komunikaci a plánování akcí sostatními chaptery HOG. Dle potřeb spolku komunikuje sHOG International. 7
 3. Pokladníkje zodpovědný za vybírání členských příspěvků a správu financí spolku. Pokladník má též právo disponovat sfinančními prostředky spolku po schválení výborem. Pokladník je povinen předložit členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření spolku za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období. Pokladník eviduje platnost členství členů spolku vHOG. Dle potřeb Spolku komunikuje sHOG International.
XII. Další funkcionáři
 1. Dalšími funkcionáři spolku jsou:
  1. Activities Officer odpovídá za uspořádání a administrativu akcí pořádaných spolkem ve svém místě působení -Divizi.
  2. Road Captain plánuje trasy pro vyjížďky a přesuny. Je povinen jet vždy jako první a starat se o bezpečný průjezd všech účastníků. V případě návštěvy zařízení, ve kterém se podávají alkoholické nápoje, je povinen všem členům spolku osobně domluvit, aby nepožívali alkoholické nápoje před jízdou.
  3. Ladies ofHarley Officer připravuje ženskou část členské základny k aktivnějšímu zapojení do činnosti spolku.
  4. Editor je autorem, tvůrcem, zařizovatelem a distributorem všech publikací spolku včetně tzv. chapter newsletters.
  5. Safety Officer vzdělává členy spolku o programu tzv. Safe Rider Skills a dalších pravidlech bezpečnosti provozu. Asistuje Road Captainovi při přesunech a vyjížďkách.
  6. Fotograf zajišťuje obrazovou dokumentaci o činnosti spolku.
  7. Kronikář vede kroniku spolku.
  8. Webmaster zajišťuje zpracování a aktualizaci webových stránek.
  9. Membership Officer řeší veškeré relevantní problémy týkající se členství ve spolku a vHOG.
 2. Funkční období těchto dalších funkcionářů je pětileté.
XIII. Pravomoci dealera
 1. Dealer jako kontrolní orgán dohlíží na výkon působnostivýboru a na činnost spolku jako celku a zajišťuje soulad činnosti spolku sfilosofií Harley Owners Groupa společnosti Harley-Davidson Motor Co.
 2. Dealer schvaluje všechna pravidla pro činnost spolku a veškerou publikační činnost spolku, jakož i jeho finanční přispěvatele.
 3. Dealer má právo odmítnout nebo zrušit členství člena spolku. Ratifikuje výši členského příspěvku určeného na náklady spojené svydáváním tiskovin a informováním členů.
XIV. Majetek spolku a jeho hospodaření
 1. Majetek spolku slouží kúčelům, které jsou vsouladu sjeho posláním a ve společnémzájmu jeho členů. Činnost Spolku má neziskový charakter
 2. Zdrojem majetku jsou zejména příjmy ze stanovených členských příspěvků, příjmy zvlastní činnosti, příjmy zúčelových příspěvků, veřejných a neveřejných rozpočtů nebo darů, příjmy, dary a dotace od patrona. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 3. Vpřípadě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké poslání a účelu spolku. Spolek zaniká ke dni jeho výmazu ze spolkového rejstříku.
XV. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá další činnost spojená sfungováním spolku neupravená těmito stanovami by měla být vsouladu sdoporučením tzv. Annual Charter For H.O.G. Chapters, které zveřejňuje výrobce motocyklů Harley-Davidson společnost Harley-Davidson Motor Co. Tato doporučení jsou pro všechny členy volně knahlédnutí u dealera nebo u ředitele.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými obecně závaznými předpisy českého práva, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 3. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 25.4.2015.

V Ostravě dne 25.4.2015

Harley Owners Group Ostrava Chapter, spolek

Radek Pekárek, ředitel


STANOVY Harley Owners Group Ostrava Chapter, spolek

Harley Owners Group Ostrava Chapter, spolek

QR kód

© 2020 Petr Sonnenschein