Podmínky pro udělení
Stanleyova ocenění

I. Preambule

 1. Ocenění nejlepšího člena spolku z předložených návrhů propůjčuje výbor spolku Harley Owners Group Ostrava Chapter.
 2. Stanleyovo ocenění má charakter projevu uznání, vděčnosti a smyslu mimořádné práce pro spolek HOG Ostrava Chapter.
 3. Ocenění je uděleno vždy na období 1 roku.
 4. Ocenění se uděluje členu spolku, který je vyhodnocen za uplynulé období jedné Moto-harley sezony jako nejlépe splňující níže uvedené podmínky.
 5. Zpravidla je ocenění po udělení výborem HOG Ostrava Chapter veřejně předáno na poslední míli realizované v příslušném roce.
 6. Kandidáta může navrhnout každý člen spolku HOG Ostrava Chapter. K návrhu musí být připojeny důvody naplňující podmínky k propůjčení této ceny v příslušném roce.

II. Podoba ceny

 1. Propůjčení fyzické ceny v následném období po ocenění.
 2. K ocenění náleží certifikát, který je vztažen k roku, kdy dochází k ocenění člena.
 3. Součástí ceny jsou barvy Stanleyova ocenění.

III. Podmínky udělení Stanleyova ocenění

Cena se propůjčuje 1x ročně členu spolku HOG Ostrava Chapter, který nejlépe naplňuje tato kritéria:

 1. působí aktivně ve spolku HOG Ostrava Chapter;
 2. organizoval, či se dominantně podílel na organizaci nejméně 2 významných akcí pro členy spolku HOG Ostrava Chapter;
 3. přinesl mimořádný kvalitativní posun, námět, realizaci v činnosti spolku HOG Ostrava Chapter;
 4. svou pravidelnou opakovanou činností byl mimořádně prospěšný v činnosti a v rozvoji spolku HOG Ostrava Chapter;
 5. jeho práce byla zaznamenána a příznivě hodnocena v mezinárodním kontextu souvisejícím s činností ostatních spolků, nebo HOG International

IV. Práva oceněného

Oceněný člen spolku HOG Ostrava Chapter dnem udělení ocenění získává tyto práva:

 1. zaznamenat na Stanleyovo ocenění své jméno a příjmení s uvedením příslušného roku držení tohoto ocenění
 2. v oceněném roce fyzicky držet Stanleyovo ocenění
 3. nosit barvy této ceny „APRRECIATION 20xx - HOG Ostrava“
 4. předat cenu k fyzickému držení oceněnému členu v následné Moto-harley sezoně

V. Závěrečná ustanovení

 1. Odvolání proti rozhodnutí výboru není přípustné.
 2. Fyzická podoba ceny je majetkem spolku HOG Ostrava Chapter.
 3. Výbor spolku HOG Ostrava Chapter určí člena, který bude udělení Stanleyova ocenění do budoucna administrovat

Standa Richtar
Stanley

V Ostravě dne 2. 9. 2019

Harley Owners Group Ostrava Chapter, spolek

QR kód

© 2020 Petr Sonnenschein